Slider Offer Banner
Special Trend Products
Best Seller Products

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Level Electronica (hierna genoemd ‘Level’) gevestigd te Amsterdam op de Eerste van Swindenstraat 5, ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33191910, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Level (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1. Level zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.

2.2. Alle aanbiedingen van Level zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van produkten.

2.3. De in catalogi of andere documentatie van de door Level opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Level niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Level zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

4.2. Zodra Level kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Level hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.

4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING

5.1. Op verzoek van de klant kan Level de zaken versturen naar een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.

5.2. Level behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.

5.3. Level is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Level.

ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM             

6.1. Het risico van de zaken gaat van Level over op de klant op het moment van aflevering.

6.2. Indien de klant niet tijdig aan Level mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Level op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Level de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.

6.3. Het eigendom van de zaken gaat van Level over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Level is verschuldigd, heeft voldaan.

ARTIKEL 7. BETALING                                           

7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in de winkel van Level en rekent aan de balie contant af (Kas, Pin).

7.2. Faktuur: de klant ontvangt van Level een faktuur. Na voldoening op de bank- of girorekening van Level ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

7.3. iDeal: betaling vindt plaats via de online betaaldienst iDeal, waarbij het bedrag per direct wordt betaald bij Level.


ARTIKEL 8. GARANTIE

8.1. Level garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan Level, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen redelijke termijn uit te voeren.

8.2. Level garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

8.3. Een beroep op garantie wordt slechts door Level in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Level indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

8.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Level aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met eventueel het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

8.5. Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van Level, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

8.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Level door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Level.

8.7. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van Level Electronica een onjuiste omschrijving vermeld staat.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Level is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Level.

9.2 De aansprakelijkheid van Level overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Level.

9.3 Level kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING

10.1. Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 7 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Level binnen 7 dagen uitgevoerd.

10.2. Level behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.

10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Level het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Level tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Level verder toekomende rechten.

10.4. Alle vorderingen, die Level in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. GESCHILLEN

11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Level. Indien Level zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Level hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Level nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Level contact opnemen. Level zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

12.2 Level zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.